jahēŋŋūn and anhēŋŋūn

jaheennguun

jahēŋŋūn

the sensation of being thirsty.

sele jahēŋŋūn;
I am thirsty.

anheennguun

anhēŋŋūn

the abstract concept of thirst.

la anwīþþēñi ñe anhēŋŋūn anejēxa;
Wine is the opposite of thirst. (a saying)