anmārienne

anmaarienne

anmārienne

Lines 11 and 12 of the Kēlen Jabberwocky:

semme ke mawēsa ien ñi macāppacāe maλāta kēñ; ñi riēn rā þō lelōmme cī;
samma ke mamārienne mānte ien hāle hāleie ñi jamārwakie jalōna þō;

(See Nov 7th’s post for an introduction.)

anmārienne is the stative form of jamārienne, ‘a laugh’, which I blogged May 30th, 2011. It means “laughing”.

semme ke mawēsa ien ñi macāppacāe maλāta kēñ; ñi riēn rā þō lelōmme cī; is “Uncle said, ‘macāppacāe is killed? You come to these my arms.'” samma ke mamārienne mānte ien hāle hāleie ñi jamārwakie jalōna þō; is “He, laughing and joyful, said ‘hāle hāleie. This day is become wondrous.'” hāle hāleie is just nonsense.

The full poem:

il ōrralon ñi jarewēλecāwāŋŋi ā jawēlrūlri rū jaxēwepōma āñ;
se jarāŋŋen mo jatēññāntetūrāŋŋeni; ñi japiēlkāhi tō jarōhāþi lā;

sere jakewāla to macāppacāe sapīra jasūpa sakāca jaþāla nā;
to makīmaþālen masāknenūren to macūcū matū ñi ma rū ma pēxa cī;

il jahōλa ñamma masēnre maxōsa ā sāen japērnō jaλāten nīkamma sakū;
tō jāo sema jaþēλa mo sāen ma ñi maþārre matōrja sū jasātsātena tā;

il jīla þō ñi macāppacāe matāλisse rā xō rā jamēþena jaxēla kiē;
ānen sarōña janāola ñi jaxīra ñe ankālli ankālleni anūmi nā;

āniþ ēnne; āniþ ēnne; ñamma jatāŋŋi ŋō tō jēste jarūsīsse rā ma kiē;
ñi sāen marūsa ramāra nīkan sōlle jakeþāwa ānen anhēnārtānre nā;

semme ke mawēsa ien ñi macāppacāe maλāta kēñ; ñi riēn rā þō lelōmme cī;
samma ke mamārienne mānte ien hāle hāleie ñi jamārwakie jalōna þō;

il ōrralon ñi jarewēλecāwāŋŋi ā jawēlrūlri rū jaxēwepōma āñ;
se jarāŋŋen mo jatēññāntetūrāŋŋeni; ñi japiēlkāhi tō jarōhāþi lā;

In the afternoon, the circular lizards did gyre and gimble around the shadow-stick.
The easily-annoyed thin-winged bird-spiders were annoyed. The lost chicken-pigs make cough-cries!

Beware macāppacāe, its biting teeth, its many catching claws,
the frumious makīmaþālen, the macūcū bird–Be away from them.

For 1/8th of a day, he searched for his enemy, a deadly blade in his hand.
Therefore, leaning and still, he thought under the jasātsātena.

At that moment, mercurial macāppacāe came to there through the dark woods.
With flaming eyes, he made a noise like very loud popping bubbles.

One, two. One, two. The swinging knife made very many piercings through him.
He returned home with the separated head very properly-swiftly.

Uncle said, ‘macāppacāe is killed? You come to these my arms.’
He, laughing and joyful, said ‘hāle hāleie. This day is become wondrous.’

In the afternoon, the circular lizards did gyre and gimble around the shadow-stick.
The easily-annoyed thin-winged bird-spiders were annoyed. The lost chicken-pigs make cough-cries!

anñiñēka

annjinjeeka

anñiñēka

This refers to the feeling of eagerness. ānen anñiñēka would be “eagerly”.

Sentence #38:
ē tema jamārwakie aþ ānen anñiñēka tetme jatēmmēri aþ ānen ankewāla ñi sāen rā sāim rā anxūrimma;
He was amazed, and they called to him with eagerness, and with caution, he went to them, to their gates.

anxōni

anxooni

anxōni

This is the word for memories. This sometimes appears as a possessed noun saxōna.

Sentence #35:
ē tema jāŋŋeren to jamāonre jalū sū jēwāri āñ ānen anlūi rū jasōþa wā mo sanārme ien ñe wā tema to anlūani to anexīmi to anxōni to ankīri mo sanārme aþ ñi sapāla sū anxūri hāl sū jēwāri nū;
The beauty from the city shining among the lakes with light from nowhere affected him like neither the stars nor music nor memory nor family had affected him and he wept in front of the gates beside the lakes.

ancēxa

anceexa

ancēxa

This refers to a feeling of immediate hope for the unknown future or the anticipation of a positive outcome.

Sentence #28:
il ānnalon ānen ancēxa wā il ñi sāen rā jatarūni jawēhi nō;
All morning without hope, he followed mirages.

Sentence #29:
illorren ñamma jān japōññe ja wā ñi rū sāen pēxa;
Finally, he found one that did not go away from him.

sahē

sahee

sahē

We’re on the tenth sentence of the 14th Conlang Relay Text

se jasāla mo anālnaren ja senne lihē jālte;

Again, “Give song” and “for joy” and “that gives us” and lihē which is the 1st person form of the obligatorily possessed noun sahē which refers to one’s health and well-being. Tomorrow we will discuss the last of this sentence.

jawōla

jawoola

jawōla

not knowing for certain, uncertain knowledge, having doubt.

tema jawōla to ja taxien la jatōna sū sahūta;
He doubted the road was to his right.

That’s that for antōli, for now anyways. Next: various attributes that generally apply to people.

jaþēma

jatheema

jaþēma

knowing something from the input of one’s senses, even though that contradicts other knowledge; seeming.

tema jaþēma to ja taxien la jatōna sū sahūta;
He thought the road was to his right. (…because that’s where it seemed to be.)

jatūta

jatuuta

jatūta

knowing something as deducted fact

tema jatūta to ja taxien la jatōna sū sahūta;
He knew the road was to his right. (…because that’s just where it had to be based on what he already knew.)

jatēla

jateela

jatēla

knowing something as accepted fact

tema jatēla to ja taxien la jatōna sū sahūta;
He knew the road was to his right. (…because that’s just where it is supposed to be.)