tō … tō jāo

Because all the cool kids are doing it, I am going to spend the next 10 posts discussing the Kēlen rephrasal of the 1st article of the Universal Declaration of Human Rights. After that, I’ll continue with some more emotions. So, here goes:

too toospacejaao

tō … tō jāo

This is a coordinating conjunction that is formal and somewhat old-fashioned in usage. The first part () introduces a clause (X) and the second part (tō jāo) introduces clause Y, and together denote that because of X, therefore Y, or X therefore Y.

The Kēlen rephrasal consists of 4 clauses, the first two of which are introduced by and the third introduced by tō jāo with the fourth clause subordinate to the third.

So you’ll know what’s coming:

la mēli manaren tēna ñe anhēnārīki anīλi jañāona jañēie
pa ñēim tēna ē lenārre ē lewēren
tō jāo hēja senneñ anēla anciēri ke mān mo mīþa
ien sexe mo maþūskīri mo sāim maþūskīriēma cī;

One Reply to “tō … tō jāo”

Comments are closed.