Test Sentences, 84

Continuing with Gary’s list:

  1. He is small, but strong.

But? But. I hereby decree that “but” requires a serial predicate. And the adverb badi “unexpectedly, but-ly”.

114. mava sɛdɛ ɨsa sɛdɛ kɨtɬɛ badi dɛstɛ.

mava
3P.MTsg
sɛdɛ
sɛdɛ.IMP
ɨsa
small.MTsg
sɛdɛ
sɛdɛ.IMP
kɨtɬɛ
strong.MTsg
badi
but
dɛstɛ
I’m told

Questions?