macūcū

macuucuu

macūcū

Line 4 of the Kēlen Jabberwocky:

to makīmaþālen masāknenūren to macūcū matū ma ñi rū ma pēxa cī;

(See Nov 7th’s post for an introduction.)

This is another nonsense word, with completely made-up nonsense syllables that alliterate with macāppacāe. It is also pronounced eerily like Jub Jub.

il ōrralon ñi jarewēλecāwāŋŋi ā jawēlrūlri rū jaxēwepōma āñ;
se jarāŋŋen mo jatēññāntetūrāŋŋeni; ñi japiēlkāhi tō jarōhāþi lā;

sere jakewāla to macāppacāe sapīra jasūpa sakāca jaþāla nā;
to makīmaþālen masāknenūren to macūcū matū ma ñi rū ma pēxa cī;

In the afternoon, the circular lizards did gyre and gimble around the shadow-stick.
The easily-annoyed thin-winged bird-spiders were annoyed.
     The lost chicken-pigs make cough-cries!

Beware macāppacāe, its biting teeth, its many catching claws,
the frumious makīmaþālen, macūcū