anwūlīñi

anwuuliinji

anwūlīñi

This is the word for ‘sand’.

anniþen tema jēwāri anhāri nīkan antāoni nīkan anwūlīñi anlōi ē rūjāñ ew sūjīr mo sarōña;
Soon he saw the waters of the lakes with waves with the golden sands around it but not at back.