tō tūaþ

toospacetuuath

tō tūaþ

Continuing from yesterday on the fifth sentence of the Babel text:

ē teteñ ien hēja ñanna lewēra tō tūaþ wā ñi ñēim makkepōlien rā anmārwi āñ pēxa;

tō tūaþ conjoins clauses and signals that a reason is to follow. I tend to translate this as “in order to” or “in order that”.