antāwa

antaawa

antāwa

This is the opposite of yesterday’s word, meaning “low” in elevation (or more specifically, “below”) and “down” or “beneath” in direction. It is related to the locative particle

ankāora

ankaaora

ankāora

This is the opposite of yesterday’s word and as such means “rough”. It also means uneven as in landscape or teeth, and can mean sharp when referring to rocks.

anhēnār

anheenaar

anhēnār

anhēnār is derived from –– ‘good’ and –nār– ‘whole’. It refers to the proper order of things, the quality of being expectedly useful and appropriate, right, correct, true, and proper. It is understood that what is claimed to be right, correct, true, and proper isn’t necessarily so, and that the only way to tell if something is truly anhēnār is to look at the long term consequences of the action, event, or behavior.

anmārienne

anmaarienne

anmārienne

Lines 11 and 12 of the Kēlen Jabberwocky:

semme ke mawēsa ien ñi macāppacāe maλāta kēñ; ñi riēn rā þō lelōmme cī;
samma ke mamārienne mānte ien hāle hāleie ñi jamārwakie jalōna þō;

(See Nov 7th’s post for an introduction.)

anmārienne is the stative form of jamārienne, ‘a laugh’, which I blogged May 30th, 2011. It means “laughing”.

semme ke mawēsa ien ñi macāppacāe maλāta kēñ; ñi riēn rā þō lelōmme cī; is “Uncle said, ‘macāppacāe is killed? You come to these my arms.'” samma ke mamārienne mānte ien hāle hāleie ñi jamārwakie jalōna þō; is “He, laughing and joyful, said ‘hāle hāleie. This day is become wondrous.'” hāle hāleie is just nonsense.

The full poem:

il ōrralon ñi jarewēλecāwāŋŋi ā jawēlrūlri rū jaxēwepōma āñ;
se jarāŋŋen mo jatēññāntetūrāŋŋeni; ñi japiēlkāhi tō jarōhāþi lā;

sere jakewāla to macāppacāe sapīra jasūpa sakāca jaþāla nā;
to makīmaþālen masāknenūren to macūcū matū ñi ma rū ma pēxa cī;

il jahōλa ñamma masēnre maxōsa ā sāen japērnō jaλāten nīkamma sakū;
tō jāo sema jaþēλa mo sāen ma ñi maþārre matōrja sū jasātsātena tā;

il jīla þō ñi macāppacāe matāλisse rā xō rā jamēþena jaxēla kiē;
ānen sarōña janāola ñi jaxīra ñe ankālli ankālleni anūmi nā;

āniþ ēnne; āniþ ēnne; ñamma jatāŋŋi ŋō tō jēste jarūsīsse rā ma kiē;
ñi sāen marūsa ramāra nīkan sōlle jakeþāwa ānen anhēnārtānre nā;

semme ke mawēsa ien ñi macāppacāe maλāta kēñ; ñi riēn rā þō lelōmme cī;
samma ke mamārienne mānte ien hāle hāleie ñi jamārwakie jalōna þō;

il ōrralon ñi jarewēλecāwāŋŋi ā jawēlrūlri rū jaxēwepōma āñ;
se jarāŋŋen mo jatēññāntetūrāŋŋeni; ñi japiēlkāhi tō jarōhāþi lā;

In the afternoon, the circular lizards did gyre and gimble around the shadow-stick.
The easily-annoyed thin-winged bird-spiders were annoyed. The lost chicken-pigs make cough-cries!

Beware macāppacāe, its biting teeth, its many catching claws,
the frumious makīmaþālen, the macūcū bird–Be away from them.

For 1/8th of a day, he searched for his enemy, a deadly blade in his hand.
Therefore, leaning and still, he thought under the jasātsātena.

At that moment, mercurial macāppacāe came to there through the dark woods.
With flaming eyes, he made a noise like very loud popping bubbles.

One, two. One, two. The swinging knife made very many piercings through him.
He returned home with the separated head very properly-swiftly.

Uncle said, ‘macāppacāe is killed? You come to these my arms.’
He, laughing and joyful, said ‘hāle hāleie. This day is become wondrous.’

In the afternoon, the circular lizards did gyre and gimble around the shadow-stick.
The easily-annoyed thin-winged bird-spiders were annoyed. The lost chicken-pigs make cough-cries!

anhēnārtānre

anheenaartaanre

anhēnārtānre

Line 10 of the Kēlen Jabberwocky:

ñi sāen marūsa ramāra nīkan sōlle jakeþāwa ānen anhēnārtānre nā;

(See Nov 7th’s post for an introduction.)

anhēnārtānre is a made-up word consisting of hēnār, which is rather complex in meaning, but “proper” is one translation, and tānre ‘quick, swift’. That makes ānen anhēnārtānre nā “very properly-swiftly”.

il ōrralon ñi jarewēλecāwāŋŋi ā jawēlrūlri rū jaxēwepōma āñ;
se jarāŋŋen mo jatēññāntetūrāŋŋeni; ñi japiēlkāhi tō jarōhāþi lā;

sere jakewāla to macāppacāe sapīra jasūpa sakāca jaþāla nā;
to makīmaþālen masāknenūren to macūcū matū ñi ma rū ma pēxa cī;

il jahōλa ñamma masēnre maxōsa ā sāen japērnō jaλāten nīkamma sakū;
tō jāo sema jaþēλa mo sāen ma ñi maþārre matōrja sū jasātsātena tā;

il jīla þō ñi macāppacāe matāλisse rā xō rā jamēþena jaxēla kiē;
ānen sarōña janāola ñi jaxīra ñe ankālli ankālleni anūmi nā;

āniþ ēnne; āniþ ēnne; ñamma jatāŋŋi ŋō tō jēste jarūsīsse rā ma kiē;
ñi sāen marūsa ramāra nīkan sōlle jakeþāwa ānen anhēnārtānre nā;

In the afternoon, the circular lizards did gyre and gimble around the shadow-stick.
The easily-annoyed thin-winged bird-spiders were annoyed.
     The lost chicken-pigs make cough-cries!

Beware macāppacāe, its biting teeth, its many catching claws,
the frumious makīmaþālen, the macūcū bird
     Be away from them.

For 1/8th of a day, he searched for his enemy, a deadly blade in his hand.
Therefore, leaning and still, he thought under the jasātsātena.

At that moment, mercurial macāppacāe came to there through the dark woods.
With flaming eyes, he made a noise like very loud popping bubbles.

One, two. One, two. The swinging knife made very many piercings through him.
He returned home with the separated head very properly-swiftly.

ankeþāwa

ankethaawa

ankeþāwa

Line 10 of the Kēlen Jabberwocky:

ñi sāen marūsa ramāra nīkan sōlle jakeþāwa ānen anhēnārtānre nā;

(See Nov 7th’s post for an introduction.)

ankeþāwa is the attribute of being separated. ñi sāen marūsa ramāra nīkan sōlle jakeþāwa is “He returned home together with the separated head”. I will discuss ānen anhēnārtānre nā tomorrow.

il ōrralon ñi jarewēλecāwāŋŋi ā jawēlrūlri rū jaxēwepōma āñ;
se jarāŋŋen mo jatēññāntetūrāŋŋeni; ñi japiēlkāhi tō jarōhāþi lā;

sere jakewāla to macāppacāe sapīra jasūpa sakāca jaþāla nā;
to makīmaþālen masāknenūren to macūcū matū ñi ma rū ma pēxa cī;

il jahōλa ñamma masēnre maxōsa ā sāen japērnō jaλāten nīkamma sakū;
tō jāo sema jaþēλa mo sāen ma ñi maþārre matōrja sū jasātsātena tā;

il jīla þō ñi macāppacāe matāλisse rā xō rā jamēþena jaxēla kiē;
ānen sarōña janāola ñi jaxīra ñe ankālli ankālleni anūmi nā;

āniþ ēnne; āniþ ēnne; ñamma jatāŋŋi ŋō tō jēste jarūsīsse rā ma kiē;
ñi sāen marūsa ramāra nīkan sōlle jakeþāwa ānen anhēnārtānre nā;

In the afternoon, the circular lizards did gyre and gimble around the shadow-stick.
The easily-annoyed thin-winged bird-spiders were annoyed.
     The lost chicken-pigs make cough-cries!

Beware macāppacāe, its biting teeth, its many catching claws,
the frumious makīmaþālen, the macūcū bird
     Be away from them.

For 1/8th of a day, he searched for his enemy, a deadly blade in his hand.
Therefore, leaning and still, he thought under the jasātsātena.

At that moment, mercurial macāppacāe came to there through the dark woods.
With flaming eyes, he made a noise like very loud popping bubbles.

One, two. One, two. The swinging knife made very many piercings through him.
He returned home with the separated head…